Aktualności
Konsultacje projektu miejscowego planu dla dzielnicy śródmieście

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

...
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022

Prezydent Miasta Będzina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia w życie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022.

...
Wypełnij kartę oczekiwań dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia

Miasto Będzin przystąpiło do realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

...
Konsultacje społeczne dotyczące dzielnicy Śródmieście!

Masz pomysł – uwagę – propozycję? Wypowiedz się na temat rozwoju przestrzeni Śródmieścia i weź udział w procesie konsultacji społecznych wspierających prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl